Lisbjerg Forbrændingsanlæg

In-situ beton entreprise for opførsel af nyt biomasseanlæg, halmlager og flislager.
De to bygninger er komplekse bygninger, hvor arbejderne bl.a. har omfattet arbejder i 15 meters højde samt udførsel af bygning 11 meter under terræn.
5200 m2 terrændæk og bundplader.
2400 m2 vægge, vægge i højder fra 5m til 11meters højde.
800 lbm fundamenter og skafter, herunder store søjlefundamenter og punktfundamenter for transportbånd.
1900 m2 etagedæk og konstruktiv overbeton.

2015-2016